42
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước
Tổng số: 42 văn bản

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Quyết định 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Quyết định 30/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Ban quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/08/2022 ] [ Hiệu lực: 01/09/2022 ]
Nghị quyết 94/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 08/07/2022 ] [ Hiệu lực: 08/07/2022 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Phó Trưởng ban các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Mường Toong – Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Quyết định 03/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh
[ Ban hành: 10/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Quyết định 04/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về số lượng biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Quyết định 1721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 23/09/2021 ] [ Hiệu lực: 23/09/2021 ]
Quyết định 1601/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế, Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 30/08/2021 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quyết định biên chế công chức trong cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây tỉnh Điện Biên, năm 2021
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biênkhóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên Nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 216/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/03/2021 ] [ Hiệu lực: 16/03/2021 ]
Nghị quyết 212/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 16/03/2021 ] [ Hiệu lực: 16/03/2021 ]
Nghị quyết 205/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên, năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 206/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù; Thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên, năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 182/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021
[ Ban hành: 07/12/2020 ] [ Hiệu lực: 07/12/2020 ]