"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 16/12/2019 ]
Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 131/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 132/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 133/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 134/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 135/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 136/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 137/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020"
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 138/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020”
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 139/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 140/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 141/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2020
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 142/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 143/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 144/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 145/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 146/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 147/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 148/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 149/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát chuyên đề “ Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 150/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 05/09/2019 ]
Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 05/09/2019 ]
Nghị quyết 123/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 124/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 125/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 126/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 05/09/2019 ]