"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2022-2025, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức học phí năm học 2022-2023 và mức học phí từ năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ trong hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức chi cho một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cơ chế huy động, sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 383/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước đối với xây dựng từng loại văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 138/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2019-2023"
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 139/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 140/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 142/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Quần thể đô thị, dịch vụ, cáp treo Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 143/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 145/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến quy hoạch Quốc lộ 12D, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 147/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 148/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực Trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 149/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 153/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập bản Mường Nhé 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 146/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sáchTrung ương giai đoạn 2021 - 2025 phần vốn bổ sung thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 141/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội dồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể một số nội dung và mức chi thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 365/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên định hướng nội dung quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]