28
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính
Tổng số: 28 văn bản

Quyết định 791/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/05/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ]
Quyết định 2236/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Quyết định 2031/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
[ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
Quyết định 3074/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 29/11/2021 ] [ Hiệu lực: 29/11/2021 ]
Quyết định 2027/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
[ Ban hành: 08/11/2021 ] [ Hiệu lực: 08/11/2021 ]
Quyết định 11/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số Điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/06/2021 ] [ Hiệu lực: 28/06/2021 ]
Quyết định 496/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/06/2018 ] [ Hiệu lực: 14/06/2018 ]
Quyết định 490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bải bỏ Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo cơ chế một cửa tại văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 12/06/2018 ] [ Hiệu lực: 12/06/2018 ]
Quyết định 433/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/05/2018 ] [ Hiệu lực: 24/05/2018 ]
Quyết định 412/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/05/2018 ] [ Hiệu lực: 16/05/2018 ]
Quyết định 410/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/05/2018 ] [ Hiệu lực: 15/05/2018 ]
Quyết định 258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 04/04/2018 ] [ Hiệu lực: 04/04/2018 ]
Quyết định 945 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/10/2012 ] [ Hiệu lực: 17/10/2012 ]
Quyết định 946 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố TTHC mới ban hành/ TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/10/2012 ] [ Hiệu lực: 17/10/2012 ]
Quyết định 920/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành / TTHC được sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/10/2012 ] [ Hiệu lực: 10/10/2012 ]
Quyết định 921 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/10/2012 ] [ Hiệu lực: 10/10/2012 ]
Quyết định 922/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp huyện của tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/10/2012 ] [ Hiệu lực: 21/10/2012 ]
Quyết định 233/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên
[ Ban hành: 03/04/2012 ] [ Hiệu lực: 03/04/2012 ]
Quyết định 09/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/01/2012 ] [ Hiệu lực: 09/01/2012 ]
Quyết định 10/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/01/2012 ] [ Hiệu lực: 09/01/2012 ]
Quyết định 01/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 03/01/2012 ] [ Hiệu lực: 03/01/2012 ]
Quyết định 1291/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp huyện của tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/12/2011 ] [ Hiệu lực: 20/12/2011 ]
Quyết định 1237/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế áp dụng chung tại cấp xã của tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 12/12/2011 ] [ Hiệu lực: 12/12/2011 ]
Quyết định 1238/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 12/12/2011 ] [ Hiệu lực: 12/12/2011 ]
Quyết định 1240/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính mới áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 12/12/2011 ] [ Hiệu lực: 12/12/2011 ]
Quyết định 1149/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố thủ tục hành chính mới áp dụng chung tại cấp huyện của tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/11/2011 ] [ Hiệu lực: 22/11/2011 ]
Quyết định 1151/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/11/2011 ] [ Hiệu lực: 22/11/2011 ]
Quyết định 1150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/11/2011 ] [ Hiệu lực: 22/11/2011 ]