"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2016Năm 2015Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3353 văn bản
  Quyết định 68/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
  [ Ban hành: 14/01/2022 ] [ Hiệu lực: 14/01/2022 ]
  Quyết định 32/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021 (tính đến hết ngày 31/12/2021)
  [ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
  Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
  [ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
  Quyết định 21/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2022 ]
  Quyết định 01/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
  Quyết định 08/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 04/01/2022 ] [ Hiệu lực: 04/01/2022 ]
  Quyết định 3413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Đề án Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
  Quyết định 35/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
  Quyết định 34/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
  Quyết định 25/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
  Quyết định 3306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 23/12/2021 ] [ Hiệu lực: 23/12/2021 ]
  Quyết định 33/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
  Quyết định 32/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng
  [ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
  Quyết định 31/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022
  [ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
  Quyết định 30/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
  [ Ban hành: 20/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
  Nghị quyết 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
  [ Ban hành: 20/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
  Quyết định 29/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 14/12/2021 ] [ Hiệu lực: 25/12/2021 ]
  Quyết định 28/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
  Nghị quyết 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2022
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 70/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XV
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thành lập bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về số lượng biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 09/12/2021 ]
  Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
  [ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 09/12/2021 ]