"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 17 văn bản
  Quyết định 03/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Huyện Điện BIên Đông
  [ Ban hành: 05/07/2017 ] [ Hiệu lực: 15/07/2017 ]
  Quyết định 02/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Điện Biên
  [ Ban hành: 05/10/2016 ] [ Hiệu lực: 15/10/2016 ]
  Quyết định 02/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Điện Biên
  [ Ban hành: 05/10/2016 ] [ Hiệu lực: 15/10/2016 ]
  Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 5 năm 2016 -2020
  [ Ban hành: 28/07/2016 ] [ Hiệu lực: 07/08/2016 ]
  Quyết định 644/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  v/v Ban hành Quy chế tiếp công dân
  [ Ban hành: 17/02/2016 ] [ Hiệu lực: 24/02/2016 ]
  Quyết định 167/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
  [ Ban hành: 03/02/2016 ] [ Hiệu lực: 03/02/2016 ]
  Quyết định 92/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
  [ Ban hành: 18/01/2016 ] [ Hiệu lực: 18/01/2016 ]
  Quyết định 92/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
  [ Ban hành: 18/01/2016 ] [ Hiệu lực: 18/01/2016 ]
  Quyết định 70/QĐ-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  [ Ban hành: 14/01/2016 ] [ Hiệu lực: 14/01/2016 ]
  Quyết định 69/QĐ-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  [ Ban hành: 14/01/2016 ] [ Hiệu lực: 14/01/2016 ]
  Quyết định 04/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, năm 2015
  [ Ban hành: 05/01/2016 ] [ Hiệu lực: 05/01/2016 ]
  Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
  [ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 04/01/2016 ]
  Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
  [ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
  Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
  [ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 18/12/2015 ]
  Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
  [ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 18/12/2015 ]
  Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016
  [ Ban hành: 15/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
  Quyết định 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016
  [ Ban hành: 15/12/2015 ] [ Hiệu lực: 15/12/2015 ]