"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 154/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 24/12/2015 ] [ Hiệu lực: 31/12/2015 ]
Nghị quyết 155/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016
[ Ban hành: 24/12/2015 ] [ Hiệu lực: 31/12/2015 ]
Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2012
[ Ban hành: 06/01/2012 ] [ Hiệu lực: 13/01/2012 ]
Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về điều chỉnh chi chuyển nguồn ngân sách năm 2010 sang năm 2011 cho Chương trình 135. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2009 sang năm 2010, năm 2010 sang năm 2011 cho Chương trình 167/CP
[ Ban hành: 06/01/2012 ] [ Hiệu lực: 13/01/2012 ]
Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v chia tách 05 xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Nà Sáy để thành lập 10 xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Nà Sáy, Nà Tòng, Pú Xi, Rạng Đông, Chiềng Đông và Mường Khong thuộc huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/11/2011 ] [ Hiệu lực: 24/11/2011 ]
Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về giải pháp chủ yếu và điều hành việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2011
[ Ban hành: 28/07/2011 ] [ Hiệu lực: 04/08/2011 ]
Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011
[ Ban hành: 28/07/2011 ] [ Hiệu lực: 04/08/2011 ]
Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
[ Ban hành: 28/07/2011 ] [ Hiệu lực: 04/08/2011 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010
[ Ban hành: 29/12/2009 ] [ Hiệu lực: 29/12/2009 ]
Nghị quyết 08/2009 /NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
[ Ban hành: 28/12/2009 ] [ Hiệu lực: 04/01/2010 ]
Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010
[ Ban hành: 28/12/2009 ] [ Hiệu lực: 04/01/2010 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2010
[ Ban hành: 28/12/2009 ] [ Hiệu lực: 28/12/2009 ]
Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009
[ Ban hành: 29/12/2008 ] [ Hiệu lực: 05/01/2009 ]
Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2009
[ Ban hành: 29/12/2008 ] [ Hiệu lực: 05/01/2009 ]
Nghị quyết 01/2008/NQ–HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về những giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008
[ Ban hành: 16/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chia tách, thành lập các trường Mẫu giáo, trường Tiểu học năm 2008 – 2009
[ Ban hành: 16/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007
[ Ban hành: 16/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua qui hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007-2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo
[ Ban hành: 21/11/2007 ] [ Hiệu lực: 28/11/2007 ]
Nghị quyết 42/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của thị trấn Tuần Giáo – huyện Tuần Giáo
[ Ban hành: 21/11/2007 ] [ Hiệu lực: 28/11/2007 ]
Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện chia tách, thành lập các xã và huyện Mường Ảng theo Nghị định số: 135 của Chính phủ
[ Ban hành: 05/01/2007 ] [ Hiệu lực: 12/01/2007 ]
Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2007
[ Ban hành: 05/01/2007 ] [ Hiệu lực: 12/01/2007 ]
Nghị quyết 26/2007/NQ- HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2007
[ Ban hành: 05/01/2007 ] [ Hiệu lực: 12/01/2007 ]
Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2007
[ Ban hành: 05/01/2007 ] [ Hiệu lực: 12/01/2007 ]
Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2007
[ Ban hành: 05/01/2007 ] [ Hiệu lực: 12/01/2007 ]
Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn
[ Ban hành: 05/01/2006 ] [ Hiệu lực: 12/01/2006 ]
Nghị quyết 14/2005/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chủ chương, nhiệm vụ trọng tâm phát triên Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2006
[ Ban hành: 24/12/2005 ] [ Hiệu lực: 31/12/2005 ]
Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐNĐ [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2006
[ Ban hành: 24/12/2005 ] [ Hiệu lực: 31/12/2005 ]
Nghị quyết 16/2005/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2006
[ Ban hành: 24/12/2005 ] [ Hiệu lực: 31/12/2005 ]