19
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
Tổng số: 19 văn bản

Nghị quyết 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045
[ Ban hành: 08/07/2022 ] [ Hiệu lực: 08/07/2022 ]
Quyết định 34/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 1124/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao đất cho UBND thành phố Điện Biên Phủ để quản lý theo quy hoạch tại địa bàn phường Him Lam, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/06/2021 ] [ Hiệu lực: 24/06/2021 ]
Nghị quyết 208/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy lợi Nậm Pồ, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 91/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 20/07/2018 ] [ Hiệu lực: 17/07/2018 ]
Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012
[ Ban hành: 26/12/2011 ] [ Hiệu lực: 26/12/2011 ]
Nghị quyết 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Đề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thị xã Mường Lay gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
[ Ban hành: 26/12/2011 ] [ Hiệu lực: 26/12/2011 ]
Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện nhiệm vụ di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La năm 2012
[ Ban hành: 21/12/2011 ] [ Hiệu lực: 21/12/2011 ]
Quyết định 1212/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chia tách thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 02/12/2011 ] [ Hiệu lực: 02/12/2011 ]
Quyết định 1115/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí thực hiện Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
[ Ban hành: 09/11/2011 ] [ Hiệu lực: 09/11/2011 ]
Quyết định 1098/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Điện Biên đến năm 2020
[ Ban hành: 07/11/2011 ] [ Hiệu lực: 07/11/2011 ]
Quyết định 1052/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Điện Biên Đông huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2030
[ Ban hành: 19/10/2011 ] [ Hiệu lực: 19/10/2011 ]
Quyết định 1053/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mường Chà huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2030
[ Ban hành: 19/10/2011 ] [ Hiệu lực: 19/10/2011 ]
Quyết định 1045/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả chuẩn hóa địa danh tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/10/2011 ] [ Hiệu lực: 18/10/2011 ]
Quyết định 958/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh dự toán Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 21/09/2011 ] [ Hiệu lực: 21/09/2011 ]
Quyết định 957/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2030
[ Ban hành: 20/09/2011 ] [ Hiệu lực: 20/09/2011 ]
Quyết định 733/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đến năm 2030 tầm nhìn 2050
[ Ban hành: 05/08/2011 ] [ Hiệu lực: 05/08/2011 ]
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư, về công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
[ Ban hành: 10/03/2011 ] [ Hiệu lực: 20/03/2011 ]
Quyết định 31/2010/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn;hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 27/12/2010 ] [ Hiệu lực: 01/01/2011 ] [ Hết hiệu lực: 24/10/2014 ]