159
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tổng số: 159 văn bản

Quyết định 1987/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 28/10/2022 ] [ Hiệu lực: 28/10/2022 ]
Quyết định 37/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan đại diện chủ sở hữu
[ Ban hành: 14/09/2022 ] [ Hiệu lực: 25/09/2022 ]
Quyết định 1501/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2022 ] [ Hiệu lực: 22/08/2022 ]
Quyết định 1490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/08/2022 ] [ Hiệu lực: 19/08/2022 ]
Quyết định 1324/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 29/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Quyết định 1291/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/07/2022 ] [ Hiệu lực: 25/07/2022 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 19/07/2022 ]
Quyết định 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2022 ] [ Hiệu lực: 25/07/2022 ]
Quyết định 1235/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2022 ] [ Hiệu lực: 14/07/2022 ]
Nghị quyết 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
[ Ban hành: 08/07/2022 ] [ Hiệu lực: 08/07/2022 ]
Nghị quyết 102/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/07/2022 ] [ Hiệu lực: 08/07/2022 ]
Quyết định 20/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điên Biên
[ Ban hành: 27/06/2022 ] [ Hiệu lực: 07/07/2022 ]
Quyết định 16/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 30/06/2022 ]
Quyết định 17/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 01/07/2022 ]
Quyết định 18/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 01/07/2022 ]
Quyết định 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 03/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
Quyết định 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 03/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
Quyết định 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí giống ngô để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/06/2022 ]
Quyết định 943/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/05/2022 ] [ Hiệu lực: 24/05/2022 ]
Quyết định 09/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định 883/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Quyết định 699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Nghị quyết 90/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đặt tên đường 7 tháng 5 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Quyết định 418/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2022
[ Ban hành: 04/03/2022 ] [ Hiệu lực: 04/03/2022 ]
Quyết định 68/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
[ Ban hành: 14/01/2022 ] [ Hiệu lực: 14/01/2022 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
Quyết định 32/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021 (tính đến hết ngày 31/12/2021)
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
Quyết định 35/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 29/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/12/2021 ] [ Hiệu lực: 25/12/2021 ]