"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 106/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018
[ Ban hành: 10/07/2018 ] [ Hiệu lực: 17/07/2018 ]
Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
[ Ban hành: 19/07/2017 ] [ Hiệu lực: 26/07/2017 ]
Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ trogn tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 29/12/2016 ]
Nghị quyết 159/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình hoạt động giám sát cảu Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 160/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập lại các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 161/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 162/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2017
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 164/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 165/NQ-HDND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập đoàn giám sát " Việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, giai đoạn 2011 - 2016
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 163/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập đoàn giám sát " Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 ...
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013
[ Ban hành: 27/12/2012 ] [ Hiệu lực: 03/01/2013 ]
Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
[ Ban hành: 27/12/2012 ] [ Hiệu lực: 03/01/2013 ]
Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v đính chính một số số liệu Nghị quyết 22/2012/HĐND ngày 26/7/2012 của HĐND huyện khóa IV phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011
[ Ban hành: 27/12/2012 ] [ Hiệu lực: 03/01/2013 ]
Nghị quyết 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020
[ Ban hành: 27/12/2012 ] [ Hiệu lực: 27/12/2012 ]
Nghị quyết 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn Đề án Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển cán bộ trên địa bàn huyện đến năm 2020
[ Ban hành: 27/12/2012 ] [ Hiệu lực: 03/01/2013 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
[ Ban hành: 27/12/2012 ] [ Hiệu lực: 27/12/2012 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2012 – 2015) huyện Điện Biên Đông
[ Ban hành: 27/12/2012 ] [ Hiệu lực: 27/12/2012 ]
Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011
[ Ban hành: 26/07/2012 ] [ Hiệu lực: 02/08/2012 ]
Nghị quyết 24/NQ- HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện
[ Ban hành: 26/07/2012 ] [ Hiệu lực: 26/07/2012 ]
Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012
[ Ban hành: 26/07/2012 ] [ Hiệu lực: 02/08/2012 ]
Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012
[ Ban hành: 05/01/2012 ] [ Hiệu lực: 12/01/2012 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012
[ Ban hành: 05/01/2012 ] [ Hiệu lực: 05/01/2012 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v thông qua dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2012
[ Ban hành: 05/01/2012 ] [ Hiệu lực: 05/01/2012 ]
Nghị quyết 54/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010
[ Ban hành: 28/07/2011 ] [ Hiệu lực: 04/08/2011 ]
Nghị quyết 55/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011
[ Ban hành: 28/07/2011 ] [ Hiệu lực: 04/08/2011 ]
Nghị quyết 56/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015
[ Ban hành: 28/07/2011 ] [ Hiệu lực: 04/08/2011 ]
Nghị quyết 52/NQ- HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện
[ Ban hành: 28/07/2011 ] [ Hiệu lực: 28/07/2011 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chương trình hoạt động toàn khoá của HĐND Huyện Điện Biên Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 28/07/2011 ] [ Hiệu lực: 28/07/2011 ]
Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2010
[ Ban hành: 29/07/2010 ] [ Hiệu lực: 05/08/2010 ]