15
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai
Tổng số: 15 văn bản

Nghị quyết 168/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Quyết định 37/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/11/2019 ] [ Hiệu lực: 16/11/2019 ]
Quyết định 1147/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 05/11/2019 ] [ Hiệu lực: 05/11/2019 ]
Nghị quyết 127/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 01/02/2019 ] [ Hiệu lực: 01/02/2019 ]
Quyết định 39/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018
[ Ban hành: 23/10/2018 ] [ Hiệu lực: 23/10/2018 ]
Quyết định 713/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2018 ] [ Hiệu lực: 22/08/2018 ]
Nghị quyết 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/07/2018 ] [ Hiệu lực: 20/07/2018 ]
Quyết định 36A/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/12/2017 ] [ Hiệu lực: 21/12/2017 ]
Nghị quyết 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; Hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2017 ] [ Hiệu lực: 09/12/2017 ]
Quyết định 1204/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/11/2017 ] [ Hiệu lực: 30/11/2017 ]
Quyết định 28/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện BIên về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/11/2017 ] [ Hiệu lực: 16/11/2017 ]
Quyết định 639/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.
[ Ban hành: 19/07/2017 ] [ Hiệu lực: 19/07/2017 ]
Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 13/07/2017 ]
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt trước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/01/2017 ] [ Hiệu lực: 27/01/2017 ]