49
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước
Tổng số: 49 văn bản

Quyết định 15/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo đối với các chức danh công chức cấp xã; Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/05/2024 ] [ Hiệu lực: 05/06/2024 ]
Quyết định 14/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tiêu chuẩn, bầu cử, tuyển chọn, tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 21/05/2024 ] [ Hiệu lực: 05/06/2024 ]
Quyết định 29/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 173/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh Điện Biên năm 2024
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 174/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm học 2024-2025
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 159/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu
[ Ban hành: 06/12/2023 ] [ Hiệu lực: 06/12/2023 ]
Quyết định 1718/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/10/2023 ] [ Hiệu lực: 20/10/2023 ]
Quyết định 1719/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/10/2023 ] [ Hiệu lực: 20/10/2023 ]
Quyết định 08/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Quyết định 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Quyết định 30/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Ban quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/08/2022 ] [ Hiệu lực: 01/09/2022 ]
Nghị quyết 94/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 08/07/2022 ] [ Hiệu lực: 08/07/2022 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Phó Trưởng ban các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Mường Toong – Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Quyết định 03/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh
[ Ban hành: 10/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Quyết định 04/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về số lượng biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Quyết định 1721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 23/09/2021 ] [ Hiệu lực: 23/09/2021 ]
Quyết định 1601/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế, Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 30/08/2021 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quyết định biên chế công chức trong cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây tỉnh Điện Biên, năm 2021
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biênkhóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]