12
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình
Tổng số: 12 văn bản

Quyết định 43/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
[ Ban hành: 03/02/2012 ] [ Hiệu lực: 03/02/2012 ]
Nghị quyết 263 /NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 30/12/2011 ]
Nghị quyết 264/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 30/12/2011 ]
Nghị quyết 265/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 30/12/2011 ]
Nghị quyết 267/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 30/12/2011 ]
Nghị quyết 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Mường Lay năm 2012
[ Ban hành: 26/12/2011 ] [ Hiệu lực: 26/12/2011 ]
Quyết định 1158/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015
[ Ban hành: 23/11/2011 ] [ Hiệu lực: 23/11/2011 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 26/07/2011 ] [ Hiệu lực: 26/07/2011 ]
Nghị quyết 202/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015
[ Ban hành: 12/12/2010 ] [ Hiệu lực: 12/12/2010 ]
Nghị quyết 213/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011
[ Ban hành: 12/12/2010 ] [ Hiệu lực: 12/12/2010 ]
Nghị quyết 215/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Ch¬ương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011
[ Ban hành: 12/12/2010 ] [ Hiệu lực: 12/12/2010 ]
Quyết định 1437/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, Đề án khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2011
[ Ban hành: 06/12/2010 ] [ Hiệu lực: 06/12/2010 ]