"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018
[ Ban hành: 04/07/2018 ] [ Hiệu lực: 11/07/2018 ]
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018
[ Ban hành: 19/12/2017 ] [ Hiệu lực: 25/12/2017 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 19/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát việc triển khai , thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, triển khai các mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên đại bàn huyện Điện Biên giai đoạn 2013 - 2016
[ Ban hành: 19/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
[ Ban hành: 07/07/2017 ] [ Hiệu lực: 14/07/2017 ]
Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 04/04/2017 ] [ Hiệu lực: 11/04/2017 ]
Nghị quyết 03/2016/NQ-HQND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017
[ Ban hành: 20/12/2016 ] [ Hiệu lực: 27/12/2016 ]
Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 20/12/2016 ] [ Hiệu lực: 27/12/2016 ]
Nghị quyết 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 20/12/2016 ] [ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
[ Ban hành: 20/12/2016 ] [ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
[ Ban hành: 20/12/2016 ] [ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
[ Ban hành: 28/07/2016 ] [ Hiệu lực: 28/07/2016 ]
Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016
[ Ban hành: 28/07/2016 ] [ Hiệu lực: 28/07/2016 ]
Nghị quyết 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chia tách trường THCS xã Thanh Nưa thành 02 trường: Trường THCS xã Thanh Nưa và Trường THCS xã Hua Thanh; chia tách trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang thành 02 trường: Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang và Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang, năm học 2016-2017
[ Ban hành: 28/07/2016 ] [ Hiệu lực: 28/07/2016 ]
Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 5 năm 2016 -2020
[ Ban hành: 28/07/2016 ] [ Hiệu lực: 04/08/2016 ]
Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016
[ Ban hành: 28/07/2016 ] [ Hiệu lực: 04/08/2016 ]
Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2016
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 28/12/2015 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 18/12/2015 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 18/12/2015 ]
Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2015
[ Ban hành: 30/12/2014 ] [ Hiệu lực: 06/01/2015 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015
[ Ban hành: 29/12/2014 ] [ Hiệu lực: 05/01/2015 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015
[ Ban hành: 29/12/2014 ] [ Hiệu lực: 05/01/2015 ]
Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
[ Ban hành: 29/12/2014 ] [ Hiệu lực: 05/01/2015 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hiệu chỉnh địa giới hành chính giữa phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2013
[ Ban hành: 28/12/2012 ] [ Hiệu lực: 04/01/2013 ]
Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
[ Ban hành: 28/12/2012 ] [ Hiệu lực: 04/01/2013 ]
Nghị quyết 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
[ Ban hành: 28/12/2012 ] [ Hiệu lực: 28/12/2012 ]
Nghị quyết 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
[ Ban hành: 28/12/2012 ] [ Hiệu lực: 28/12/2012 ]
Nghị quyết 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
[ Ban hành: 28/12/2012 ] [ Hiệu lực: 28/12/2012 ]