27
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Tổng số: 27 văn bản

Quyết định 32/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
Nghị quyết 161/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2024
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 166/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 167/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2024
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Quyết định 1135/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 19/07/2023 ]
Quyết định 1136/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 19/07/2023 ]
Quyết định 1137/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 19/07/2023 ]
Quyết định 50/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 05/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 47/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 23/11/2022 ] [ Hiệu lực: 05/12/2022 ]
Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 23/11/2022 ] [ Hiệu lực: 05/12/2022 ]
Quyết định 49/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 23/11/2022 ] [ Hiệu lực: 05/12/2022 ]
Quyết định 2039/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
Quyết định 2041/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
Quyết định 35/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]
Quyết định 204/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 28/01/2022 ] [ Hiệu lực: 28/01/2022 ]
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 21/06/2021 ] [ Hiệu lực: 05/07/2021 ]
Nghị quyết 180/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021
[ Ban hành: 07/12/2020 ] [ Hiệu lực: 07/12/2020 ]
Nghị quyết 181/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021
[ Ban hành: 07/12/2020 ] [ Hiệu lực: 07/12/2020 ]
Nghị quyết 178/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết 177/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết 160/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 161/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 162/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Quyết định 40/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 03/12/2019 ] [ Hiệu lực: 13/12/2019 ]