"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2016
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3828 văn bản
  Quyết định 2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 06/12/2023 ] [ Hiệu lực: 06/12/2023 ]
  Quyết định 1975/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 04/12/2023 ] [ Hiệu lực: 04/12/2023 ]
  Quyết định 25/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 01/12/2023 ] [ Hiệu lực: 12/12/2023 ]
  Quyết định 1967/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 01/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
  Quyết định 1958/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phân cấp quyết định địa bàn, địa điểm, danh mục và số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 28/11/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 27/11/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
  Quyết định 1908/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
  Quyết định 22/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 - 2023
  [ Ban hành: 16/11/2023 ] [ Hiệu lực: 28/11/2023 ]
  Quyết định 1841/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
  Quyết định 1840/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
  Quyết định 1832/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 13/11/2023 ] [ Hiệu lực: 13/11/2023 ]
  Quyết định 1829/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 10/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/11/2023 ]
  Quyết định 1828/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 10/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/11/2023 ]
  Quyết định 1820/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/11/2023 ] [ Hiệu lực: 09/11/2023 ]
  Quyết định 1798/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 06/11/2023 ] [ Hiệu lực: 06/11/2023 ]
  Quyết định 1794/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực du lịch; văn hóa cơ sở và di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 03/11/2023 ]
  Quyết định 1780/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 01/11/2023 ] [ Hiệu lực: 01/11/2023 ]
  Quyết định 1778/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
  Quyết định 1775/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 31/10/2023 ]
  Quyết định 1774/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 31/10/2023 ]
  Quyết định 1767/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
  [ Ban hành: 30/10/2023 ] [ Hiệu lực: 30/10/2023 ]
  Quyết định 1732/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 23/10/2023 ]
  Quyết định 1731/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 23/10/2023 ]
  Quyết định 1730/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 23/10/2023 ]
  Quyết định 1722/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 20/10/2023 ] [ Hiệu lực: 20/10/2023 ]
  Quyết định 1721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 20/10/2023 ] [ Hiệu lực: 20/10/2023 ]
  Quyết định 1719/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 20/10/2023 ] [ Hiệu lực: 20/10/2023 ]
  Quyết định 1718/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 20/10/2023 ] [ Hiệu lực: 20/10/2023 ]
  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 19/10/2023 ] [ Hiệu lực: 01/11/2023 ]