35
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Tổng số: 35 văn bản

Nghị quyết 140/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 381/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/03/2023 ]
Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể một số nội dung hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 126/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Nghị quyết 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
[ Ban hành: 08/07/2022 ] [ Hiệu lực: 08/07/2022 ]
Nghị quyết 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
[ Ban hành: 20/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 27/10/2021 ] [ Hiệu lực: 27/10/2021 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 215/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Báo cáo rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/03/2021 ] [ Hiệu lực: 16/03/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Nghị quyết 106/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021
[ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Nghị quyết 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Nghị quyết 186-NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 189/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên quy định công nhận, quản lý và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/08/2020 ] [ Hiệu lực: 24/08/2020 ]
Nghị quyết 169/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018
[ Ban hành: 20/07/2018 ] [ Hiệu lực: 17/07/2018 ]
Quyết định 14/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/03/2018 ] [ Hiệu lực: 05/04/2018 ]
Nghị quyết 155/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016
[ Ban hành: 24/12/2015 ] [ Hiệu lực: 31/12/2015 ]
Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013
[ Ban hành: 20/12/2012 ] [ Hiệu lực: 27/12/2012 ]
Quyết định 12/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 12/06/2012 ] [ Hiệu lực: 22/06/2012 ] [ Hết hiệu lực: 01/03/2020 ]
Quyết định 1049/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 - tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/10/2011 ] [ Hiệu lực: 18/10/2011 ]
Quyết định 886/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chia tách, thành lập mới và đổi tên các thôn, bản tại các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên và thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 04/09/2011 ] [ Hiệu lực: 04/09/2011 ]
Quyết định 871/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch Xúc tiến phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2011
[ Ban hành: 29/08/2011 ] [ Hiệu lực: 29/08/2011 ]
Quyết định 796-QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt bổ sung danh mục 17 nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/08/2011 ] [ Hiệu lực: 25/08/2011 ]
Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011
[ Ban hành: 04/08/2011 ] [ Hiệu lực: 11/08/2011 ]