89
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Chế độ - Chính sách
Tổng số: 89 văn bản

Quyết định 467/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/03/2024 ] [ Hiệu lực: 08/03/2024 ]
Quyết định 76/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công, Trẻ em, quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/01/2024 ]
Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 10/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
Quyết định 28/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 3 của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 18/12/2023 ]
Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về một số nội dung và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ, điều trị ngoại trú cho cán bộ trong diện quản lý, chế độ hội chẩn; chế độ thăm hỏi đối với một số chức danh cán bộ, đối tượng chính sách của tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về chức danh, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 18/12/2023 ]
Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ trong hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức chi cho một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Quyết định 840/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 23/05/2023 ] [ Hiệu lực: 23/05/2023 ]
Quyết định 814/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
[ Ban hành: 16/05/2023 ] [ Hiệu lực: 16/05/2023 ]
Quyết định 05/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ]
Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội dồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 122/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023.
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Quyết định 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Quyết định 596/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi nhà nước thu hồi đất thuộc dự án Giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới, khách sạn và trung tâm thương mại Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (đợt 3)
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/04/2022 ]
Quyết định 598/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh một số nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi nhà nước thu hồi đất thuộc dự án Giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới, khách sạn và trung tâm thương mại Thanh Trường thành phố Điện Biên Phủ (đợt 2)
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/04/2022 ]
Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Quyết định 37/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]