"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2018 Ngày 01 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
20-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 04
20-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xá0 v+ c lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 07
Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên
04-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018. 17
Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông
10-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018. 23
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
20-07-2018 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018. 29
20-07-2018 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV. 33
20-07-2018 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 50
20-07-2018 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 54
20-07-2018 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về việc giao bổ sung biên chế công chức, viên chức và thống nhất chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018. 56
20-07-2018 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 61
20-07-2018 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 74
20-07-2018 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 75
20-07-2018 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 76
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2018 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 78
19-07-2018 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên. 80
24-07-2018 Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. 100
31-07-2018 Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên. 106
4,424,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner