"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Chương trình triển khai dự án Công báo điện tử tỉnh Điện Biên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
  Số 17 + 18             Năm 2014 Ngày 30 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-06-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND v/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 03
20-06-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND v/v quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho hộ gia đình thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 10
07-07-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 12
15-07-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế Phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên. 19
15-07-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về Quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 26
25-07-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 36
30-07-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên. 44
31-07-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định tiêu chí phân loại các xã đặc biệt khó khăn và tiêu chí phân bổ vốn thuộc chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 46
31-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 51
04-08-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 71
25-08-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 87
03-09-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 93
16-09-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 100
14-10-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 104
14-10-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được phép tách thửa và mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 127
864,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner