"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2017 Ngày 19 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên
20-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HQND về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017. 03
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND v/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 12
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2017 Quyết định số 34/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017. 21
13-01-2017 Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. 24
13-01-2017 Quyết định số 39/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017. 39
Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên
20-12-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017. 44
20-12-2016 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 59
20-12-2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 63
2,536,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner